Input:

Dvanácté pravidlo bezchybné češtiny

21.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1201
Dvanácté pravidlo bezchybné češtiny

Mgr. Jan Táborský

Studijní cíle

Přišel čas sklizně – čeká vás korektura textu, v němž se chyby neomezují na jediný tematický okruh. Z ostatních kapitol nám pro dnešek zůstala jen ta „strategická” – stylově o chybách, které člověk nenalezne.

A. Pravopis: Korektura textu

Cvičení č. 20: Najděte v textu všechny pravopisné chyby.

Marketing

[1] Marketing je proces, zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. [2] Pomocí metod marketingového výzkumu se zjišťují potřeby zákazníka. [3] Na základě výsledných zjištění přijímají různé organizace (např. obchodní firmy) opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovy výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou a to ve správný čas a za přiměřenou cenu. [4] Podle většiny definic je marketing na zákazníka zaměřený proces, který prostupuje všemi činostmi firmy od zajištění zdrojů, přes logistiku až po prodej a z něj vyplívající poprodejní servis.

[5] Vznik a vývoj marketingu.

[6] Marketing vznikl v USA ve druhé polovině 18. století, kdy převažovala poptávka nad nabídkou, a tak nebylo třeba zaměřovat se na reklamu. [7] Firmy se kvůli maximalizaci obratu a zisku zabývali tím, jak vyrobit z minimálními náklady co nejvíce zboží. [8] Tento tzv. výrobně orientovaný marketing fungoval do konce hospodářské krize na počátku 20 století, kdy se jednotlivci i podniky začaly orientovat na prodej. [9] V tomto období se pozornost soustředila na reklamu, což bylo spůsobeno skutečností, že na trhu byl nadbytek zboží a problémem nebyla výroba, ale prodej. [10] To vedlo k průzkumům trhu. [11] Od konce druhé světové války hovoříme o tzv. absolutním marketingu: přání zákazníka se mají podřídit prakticky všichni zaměstnanci firem.

[12] Nástroje marketingu.

[13] Marketing jako strategický proces uvnitř firmy využívá několik vyjímečných nástrojů vytvořených pro použití v některé z etap v průběhu 3fázového procesu, jenž tvoří přípravná, realizační a kontrolní fáze.

[14] V první přípravné fázi se využívá těchto nástrojů:

  • [15] Informační audit: Jedná se vpodstatě o audit informací, které potřebuje pro rozhodování marketingové oddělení.

  • [16] Marketingový informační systém: Tento systém sestává z interního informačního systému, marketingového výzkumného systému a marketingového zpravodajského systému.

  • [17] Analýzy (např. SWOT matice)

[18] V realizační fázi je jako nejdůležitější nástroj využíván tzv. Marketingový mix. [19] V kontrolní fázi využívá marketing několik nástrojů, zejména analyzy ekonomických a obchodních ukazatelů. [20] Součástí nástrojů, které jsou využívány v této fázi procesu je samozřejmně interní informační systém, který představuje základní zdroj informací o obratech, zakázkách a zisku a který může dokonce obsahovat i cenné informace o zákaznících, o ekonomice firmy a mnoho dalších informacý.

(Volně podle hesla Marketing na Wikipedii, pravopisně i obsahově upraveno pro potřeby jazykového cvičení.)

Řešení cvičení č. 20

Chyby se vyskytují v následujících větách a souvětích:

[1] V této větě je navíc čárka za slovem proces. Pokud bychom následnou přívlastkovou konstrukci chápali jako přívlastek volný (tedy oddělený čárkou), zbylo by jako jádro sdělení jen Marketing je proces, což zjevně neodpovídá záměru autora podat definici marketingu.

[3] a) Ve slově zákazníkovi musí být měkké i (třetí pád slova zákazník). b) Chybí čárka před spojovacím výrazem a to, uvozujícím zpřesňující informaci.

[4] a) Ve slově činnost se píší dvě n. b) Čárka za slovem zdrojů je navíc: v konstrukcích typu od … přes … po se čárky nedělají. c) Ve slově vyplývající je nutno psát tvrdé y (plynout patří mezi vyjmenovaná slova).

[5] Za tituly ani podtituly se nepíše tečka.

[7] a) Ve slovesném tvaru zabývaly se (firmy) je nutno psát v koncovce tvrdé y. b) Ve spojení s minimálními náklady má být předložka s.

[8] a) Chybí tečka ve spojení 20. století (řadová číslovka). b) Ve slovesném tvaru začali je třeba psát měkké i (spojení jednotlivci i podniky začali).

[9] Ve slově způsobeno je třeba psát na počátku z (změna stavu: působit – způsobit).

[12] Za tituly ani podtituly se